Obchodné podmienky

 
 
 

Tel : 0908 933 750

Online: PO - PIA

09:00 - 18:00 hod.

 
 
 
Hodinky > Obchodné podmienky
 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.hodinkyplanet.sk

1. Všeobecné ustanovenia
Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej
zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je HODINKY PLANET, s. r. o., so sídlom Mariánske námestie 32, 010 01 Žilina, IČ: 47341734, Zapísaná v OR, oddiel Sro, Vložka číslo 59669 / L, podľa § 8 odst.. 1 zákona č.. 530/2003 Z. z.  o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 01.08.2013. (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na
internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Kontaktné údaje predávajúceho:
HODINKY PLANET, s. r. o., so sídlom Mariánske námestie 32, 01001  Žilina, IČ: 47341734

DIČ: 2023822724

DIČ DPH: SK2023822724

Prevádzka: HODINKY PLANET, s. r. o., Mariánske námestie 32, 010 01  Žilina
Telefón: +421 0904 310 209
Email: predaj@hodinkyplanet.sk
Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139
e-mail: za@soi.sk
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú
neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu
zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok,
budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami.
Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na
vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)
1.2. Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie zmluva, na
základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom kúpnej
zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich
dohody.
1.3. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú
prevádzkuje predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym
predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky
akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
1.4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej
stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na
kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.
1.5. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej
republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach,
môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.
2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného
formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy,
predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu
a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).
2.2. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané
oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie
doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky
ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
2.3. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však
akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.
2.4. Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka
kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje
informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene
tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde
má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do
dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo,
IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.
2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe
kupujúcemu.
2.6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred
odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných,
platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:
a) o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku
komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického
obchodu predávajúceho,
b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického
obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené
na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
c) o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s
predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má informoval na príslušnej
podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných
podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
d) o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať
sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú
umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
e) o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo
ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa
vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto
náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť
informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať
tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií,
sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných
a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
predávajúceho,
g) o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri
uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných
podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
h) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 10 a v prílohe týchto
obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na
odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú
umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho
i) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru
predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru
alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon
o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie
tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. 10
týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho,
j) o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods.
5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po
tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri
predaji na diaľku informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú
umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
k) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto
obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho,
l) o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623
Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú
umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
m) o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších
zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje,
ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po
predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej
katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a čl. 9 týchto obchodných a reklamačných
podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
n) o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe,
akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej katalógovej
stránke elektronického obchodu predávajúceho,
o) o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu
neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o
podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického
obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené
na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
p) o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy
vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického
obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené
na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
q) o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť
predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva
pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na
príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
r) o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického
obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na
príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
s) o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je
rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré
sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
t) o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému
alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval na
príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných
a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu
predávajúceho,
u) o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto
obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke
elektronického obchodu predávajúceho,
v) o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná
po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré
sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
w) o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej
katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných
podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
2.7. Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov
podľa bodu 2.6. písm. e) týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo o nákladoch na vrátenie
tovaru podľa bodu 2.6. písm. i) týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie je povinný
tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

3. Práva a povinnosti predávajúceho
3.1. Predávajúci je povinný:
a) dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve,
kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie
a ochranu,
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
c) bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť
kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu.
Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2.6. vrátane formulára na
odstúpenie od kúpnej zmluvy.
d) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky
doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi
predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).
3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
3.3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar
kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými
podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné
plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od
kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už
uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní
odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na
ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote
neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci
oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť,
predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia
odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu.
4. Práva a povinnosti kupujúceho
4.1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
4.2. Kupujúci je povinný:
a) prevziať objednaný a dodaný tovar,
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na
doručenie tovaru,
c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
4.3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými
stranami.
5. Dodacie a platobné podmienky
5.1. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na internetovej
stránke elektronického obchodu.
5.2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec
kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil
svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej
dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote,
kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie
tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.
5.4. Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia.
5.5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným
doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním
tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim
alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným
spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).
5.6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je povinný
prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej
neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní
tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu kópiu
akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru
kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, jeho prevzatie
kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej
ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.
5.7. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Časovom
rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy
neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na
uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie
tovaru na Miesto.
5.8. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti
zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru a/alebo v prípade ak zásielka nie je kompletná (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar) je zástupca predávajúceho povinný
umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí
zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže
následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou
a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru
u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou,
všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.
5.9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto
obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už
zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným
prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.
6. Kúpna cena
6.1. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácii
objednávky (ďalej len "kúpna cena"). Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia
ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky
kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej
ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí
kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru
v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru
alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na
internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.
6.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa
považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
6.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej
zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
6.5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto
a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, predávajúci je oprávnený
odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.
6.6. Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby
nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.
7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
7.1. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. paragrafu 2 písm. a) Zákona, nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba
splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť
tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom
a kupujúci tovar neprevezme.
8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)
8.1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne
odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
8.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti
tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru
alebo závažnosť vady.
8.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu
nespôsobí závažné ťažkosti.
8.4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako
vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté
práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné
vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
8.5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
8.6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka
(bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. §
623 Občianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že
umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu
predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.
8.7. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu
uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach
pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne
predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
8.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 8 týchto
obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a
informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu
uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto
obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho
a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.
8.9. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme
elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
8.10. Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci.
8.11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade
s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu
prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 8.1. až 8.5. týchto obchodných a
reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. podľa pokynov na uplatnenie reklamácie, ktoré sú uvedené na príslušnej podstránke elektronického
obchodu predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na
dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo
uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň
uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci
má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv
(ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu
zašle na jeho žiadosť predávajúci.
8.12. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú
splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe,
c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sú tieto
údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie;
8.13. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je
pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 8.12 písm. a) a c) týchto
reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie
obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim.
Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je
pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však
predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany
kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od
doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom
doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.
8.14. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej
forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný
presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu
vyplývajú z bodu 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho
zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných
podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom
prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť
kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu,
najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí
doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
8.15. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho
zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť
predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. §
623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob
vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do pracovných 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie
stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia
reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno
reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa
uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od
zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
8.16. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže
predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného
autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len
“odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od
kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s
odborným posúdením tovaru.
8.17. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju
zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu
môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie
určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj
všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok
odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za
reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia
tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova
uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým
súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
8.18. Záruka sa nevťahuje na vady, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy predávajúcim upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
8.19. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími
technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
8.20. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
a) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do
konca záručnej doby tovaru,
b) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
c) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou,
vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
d) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti
o tovar,
e) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore
s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania
tovaru,
f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
h) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou
či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
i) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bez zbytočného odkladu neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 5.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovaru už v čase jeho prevzatia kupujúcim.
8.21. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich
spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
8.22. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu
vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom
poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby.
O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení
reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp.
prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.
8.23. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená
záručná doba iná. Zasielané produkty športovej výživy, potraviny v darčekových košoch a krmivá pre
zvieratá majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby, v prípade
kratšej exspiračnej doby kontaktuje predávajúci kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom a zásielka je
odoslaná iba so súhlasom kupujúceho.
8.24. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy
tovaru.
8.25. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o
výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto
reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia
nového tovaru, ale iba na nový tovar.
8.26. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho
podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:
a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
b) predávajúci vadný tovar vymení.
8.27. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 8.15. týchto reklamačných
a obchodných podmienok, aký spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví
odstránením vady.
8.28. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu,
alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný
ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto
reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej
ceny za tovar.

8.29. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení
o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 8.14. týchto reklamačných a obchodných podmienok.
8.30. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej
vady viac ako dva krát.
8.31. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch
rôznych odstrániteľných vád súčasne.
8.32. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo
a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.1. týchto reklamačných
a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je
oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.
8.33. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty
nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

9. Osobné údaje a ich ochrana

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

9.3 Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "Prihlásenie - môj účet".

9.4 Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

9.5 V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

9.6 Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

9.7 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

9.8 Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

9.9 Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

a/ svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,

b/ kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,

c/ účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,

d/ že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,

e/ ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia, že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,

f/ identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,

g/ dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

h/ informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,

i/ právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

j/ informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,

k/ existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;

Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

9.12 Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 9.11 písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 9.11, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.

9.13 Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

9.14 Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9.15 Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 9.11 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.

9.16 Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

9.17 Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:

Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S

Slovak Parcel Service s.r.o.
Sídlo: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 31329217
DIČ: 2020351993
IČ DPH: SK 2020351993
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215/B

Hodinky planet, s.r.o., Mariánske nám. 32, 010 01  Žilina, IČO: 47341734, DIČ: 2023822724, DIČ DPH: SK2023822724, Zapísaná v OR, oddiel Sro, Vložka číslo 59669 / L, podľa § 8 odst.. 1 zákona č.. 530/2003 Z. z.  o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 01.08.2013.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania
zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej
zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností
predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení
všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v
lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke,
predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný
ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy
(stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto
bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už
zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od
zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
10.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č.
102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri
predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí
služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak
predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri
predaji na diaľku.
10.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako
je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy,
vlastností a funkčnosti tovaru.
10.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba
s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru,
ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu
alebo posledného kusu,
c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia
prvého dodaného tovaru.
10.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia
lehoty na odstúpenie od zmluvy.
10.6. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti,
že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou
formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie
od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané
predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri
predaji na diaľku.
10.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných
podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý
tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo
a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie,
najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.
10.8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s
kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady
alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených
v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu,
ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.
10.9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od
kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu
alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar
vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu
týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na
prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
10.10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie,
nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.
10.11. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez
zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť
kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou
vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je
povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok
pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť
predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním
poverenej osoby.
10.12. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na
prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil
povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
10.13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania
s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť
o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri
predaji na diaľku.
10.14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci
pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby
kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.
10.15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený
alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:
a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka
v skutočnej výške
b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do
pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.
Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu
uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou
tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.
10.16. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť
od zmluvy, ktorej predmetom sú:
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na
mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia
alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo
počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
- poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo
s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že
vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

10.17. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty
nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.
11. Záverečné ustanovenia
11.1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú
formu.
11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových
správ.
11.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné
ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o
zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany
spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení
neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
11.4. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/ 2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim HODINKY PLANET, s. r. o., Mariánske nám.32, 010 01  Žilina, Telefón: +421 0904 310 209, Email: predaj@hodinkyplanet.sk je Slovenská obchodná inšpekcia Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://mhsr.sk), spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

11.5. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej
zmluvy.
11.7. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito
obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom
rozsahu s nimi súhlasí.

Príloha č. 1
Formulár na odstúpenie od zmluvy
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)


Komu : Prevádzka: HODINKY PLANET, s. r. o.,
Miesto podnikania: Mariánske nám.32, 010 01  Žilina,

Telefón: +421 0904 310 209,  e-mail: predaj@hodinkyplanet.cz.

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od kúpnej zmluvy na tento tovar/od
zmluvy o poskytnutí tejto služby (*): ..............
Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............
Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ...............
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..........................
Dátum ..................
(*) Nehodiace sa prečiarknite.
Príloha č. 2
Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy
1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou
dopravcu prevezmete tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto
kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na
adrese TIME IN –predaj hodín, Mariánske nám. 28/51, 01001  Žilina, tel. 0911805005, e-mail: predaj@inhodinky.sk.
Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza ako
príloha č. 1 obchodných a reklamačných podmienok. V prípade záujmu máte možnosť vyplniť a zaslať
vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení
od kúpnej zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky [vložte adresu webového sídla].
Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom,
resp. na inom trvanlivom nosiči.
Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na
odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti
s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa
nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob
doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich
úplnému poskytnutiu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do
14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada
bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s
iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo
po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.
Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu sídla spoločnosti bez zbytočného odkladu a v každom
prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za
zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru
znášate Vy.
Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty
tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným
spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.